Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı

 

MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SAN. YEDEK PARÇA VE TİC. A.Ş. ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

 

1.  Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SAN.YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİC.A.Ş. (“Kurum”, ‘’MAKLİFTSAN İŞ

MAKİNALARI’’) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

2.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.makliftsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SAN.YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi’nden ulaşabilirsiniz

 

3.  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kurumumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 

4.  Yurtdışına Veri Aktarımı

 

Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

 

5.  Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları, ünite sorumluları, dilekçe, olay yeri bilgileri, yetkili kurumlar, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve farklı

kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6.  KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Siz değerli ziyaretçilerimiz, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi www.makliftsan.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Cumhuriyet Mah.Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Cad.No:9 Kartal – İstanbul adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvkk@makliftsan.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Saygılarımızla,