MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SAN.YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİC. A.Ş. SES KAYDI İÇİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI SAN. YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİC. A.Ş. (“Kurum”,‘’MAKLİFTSAN İŞ MAKİNALARI’’) olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kurum tarafından elde edilen kişisel veriler, bu verileri açıklamanıza konu olan; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, sermaye piyasası enstrümanlarında talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu işlemler esnasında kullanılması, amaçları için doğru ve güncel olmak kaydıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca Kurum’umuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Kurum’umuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, talep, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle; Kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi , uygulanması ve Kurum’umuzun insan kaynakları politikalarının temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenme amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk kişilerine az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.makliftsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirmeyi talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.makliftsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi’nde düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.

Saygılarımızla,